Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. serwis informacyjny
Podstawowe dane
Władze i struktura
Finanse spółki
Ogłoszenia o przetargach
Praca
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGłOSZENIA O PRZETARGACH

    Zapytanie ofertowe - realizacja szkoleń

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. o. o.  pn.: „Szkolenie kadry Inkubatora Przedsiębiorczości w zakresie coachingu i mentoringu w celu udoskonalenia specjalistycznych usług inkubacji”.

  W szkoleniach udział weźmie do 7 osób, szkolenia będą się odbywać w dwóch grupach.

  Celem realizacji usługi jest profesjonalizacja usług Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie Pracownicy odpowiedzialni za usługę inkubacji, w tym inkubacji dla firm z obszaru inteligentnych specjalizacji, zostaną przeszkoleni z zakresu coachingu i mentoringu, które będą wykorzystywać w procesie inkubacji firm.

  Szkolenie obejmie następujący zakres tematyczny:

  1/ Coaching a mentoring – różnice i podobieństwa.

  2/ Cele procesu coachingowego w pracy z klientem biznesowym.

  3/ Kontrakt w coachingu.

  4/ Struktura rozmowy coachingowej według modelu GROW.

  5/ Zarządzanie procesem coachingu.

  6/ Ocena efektywności procesu coachingowego.

  7/ Świadomość i rola coacha, mentora w relacji z klientem.

  8/ Określenie zasobów pracowników LCB Sp. z o.o., biorących udział w szkoleniu.

  9/ Rozwój umiejętności komunikacyjnych pracowników LCB Sp. z o.o., niezbędnych w budowaniu dobrych praktyk coachingowych.

  10/ Planowanie rozwoju własnego pracowników LCB Sp. z o.o., biorących udział w szkoleniu i praca z emocjami.

  11/ Trening umiejętności poznania osobowości klienta.

  12/ Obszary i metody wykorzystania coachingu i mentoringu.

  13/ Trening nawiązania i podtrzymywania kontaktu z klientem.

  14/ Rola coacha w rozwoju zawodowym klienta.

  15/ Wsparcie i kontrola postępów klienta.

  16/ Coaching, jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie klienta.

  17/ Zajęcia praktyczne z udziałem wybranych klientów LCB Sp. z o.o. - trening umiejętności w zakresie coachingu i mentoringu.

  18/ Spotkanie podsumowujące, z zaplanowaniem dalszego, samodzielnego rozwoju.

  Po zakończeniu cyklu spotkań, pracownicy będą potrafili:

  - diagnozować potrzeby klientów,

  - wspierać ich w określaniu celów biznesowych,

  - tworzyć dobre, trwałe relacje, nadzorować,

  - wspierać i motywować klientów, do działania i rozwoju,

  - dobrać instrumenty wsparcia przy współpracy z właścicielem/zarządem firmy

  - ustalić kamienie milowe

  - prowadzić proces inkubacji

  Monitorować postępy dokonywać ewaluacji.

   

  Celem realizacji usługi  jest przygotowanie treści szkoleń oraz ich przeprowadzenie w formie wykładów, treningów,  indywidualnych sesji coachingowych oraz zajęć praktycznych w wymiarze czasowym:

  -  95 – 100 godzin, w ciągu około 15 - 18 spotkań,

  w tym:

  - 48 indywidualnych sesji coachingowych, (po 6 sesji z każdym z pracowników, wytypowanych do projektu, jedna sesja trwa około 1,5 godziny)

  - 5 do 8 godzin, 3-5 spotkań z klientami przy udziale pracowników LCB.

   

  Do zakresu obowiązków Wykonawcy zamówienia należeć będzie:

  1.      Przygotowanie koncepcji, szczegółowego zakresu  tematycznego i harmonogramu godzinowego szkolenia z uwzględnieniem części indywidualnych sesji coachingowych oraz spotkań z klientami przy udziale pracowników LCB oraz uzgodnienie go z Zamawiającym.

  2.      Przygotowanie materiałów szkoleniowych zawierających szczegółowe i pełne informacje przekazane uczestnikom na szkoleniu - dla każdego uczestnika szkolenia,

  3.      Oznakowanie wszystkich wytworzonych materiałów dla potrzeb szkolenia logotypami wymaganymi przez Zamawiającego,

  4.      Całkowite koszty przygotowania merytorycznego i metodologicznego  szkolenia, w tym koszty: przygotowania materiałów szkoleniowych oraz dojazdu i noclegów wykładowcy ponosi Wykonawca

  5.      Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportów, w tym prawo do wykorzystania raportów w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim.

  6.      Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji usługi.

   

  Zakończenie realizacji badania: 31.05.2019 r.

  Termin składania ofert upływa 15.06.2018 r.

   

  Szczegóły zamówienia znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.

   
  Lista załączników
  1. Zalacznik_nr_1_do_zapytania_coachiment_-_formularz_oferty
  2. Zalacznik_nr_2_coachimentdo_zapytania_ofertowego
  3. Zalacznik_nr_3_coachiment_do_zapytania_ofertowego
  4. zalacznik_nr_4__coachimentwykaz_osob
  5. Załącznik_nr_5_coachiment_ do_zapytania_koncepcja
  6. Zapytanie ofertowe - couching i mentoring
  7. EFRR_Samorzad_kolor-PL
    udostępnił Roman Kubica dnia 2018-06-05
    opracował Roman Kubica dnia 2018-06-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe do zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro: Usługi doradcze w zakresie opracowania i w

  Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, informuje, iż w dniu 23 czerwca 2017r. w BIP na stonie Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności zamieszczone zostało zapytanie ofertowe do zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro: Usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia nowych/udoskonalonych usług dla inkubowanych firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie. 

  Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela Pani Alicja Jankowska, adres e-mail: biuro@doradztwolkb.leszno.pl

   

  Uwaga! Dnia 14 lipca 2017 roku Zamawiający zamieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert!  Lista załączników
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE Z ZAŁĄCZNIKAMI
  2. Wyjaśnienie
  3. Informacja o wyniku postępowania
    udostępnił Anna Dziamska dnia 2017-07-14
    opracował Anna Dziamska dnia 2017-06-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:”Usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia 8 pakietów nowych / udoskonalonych usług dla ink

  Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, informuje, iż w dniu 23 lutego 2017r. w Biuletynie zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.” Usługi doradcze w zakresie opracowania i wdrożenia 8 pakietów nowych / udoskonalonych usług dla inkubowanych firm w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie”.

  Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela Pani Alicja Jankowska, adres e-mail: biuro@doradztwolkb.leszno.pl

   

  UWAGA!
  Dnia 06.03.2017 roku na stronie internetowej Zamawiającego dodano załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej,  Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 06 marca 2017 roku oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 36847-2017 z dnia 06.03.2017 roku.
  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 09 marca 2017 roku.
    
  Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2017 roku, do godz. 09:00

  Termin otwarcia ofert: dnia 09 marca 2017 roku, o godz. 09:15

   

  UWAGA!
  Dnia 09 marca 2017 roku dodano na stronę internetową Informację z otwarcia ofert z dnia 09 marca 2017 roku.

   

  UWAGA !
  Dnia 23 marca 2017 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Części 1,2,3 i 4 przedmiotu zamówienia z dnia 23 marca 2017 roku.

  UWAGA !
  Dnia 03.04.2017 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 5 i 6 Zamówienia.

   

  UWAGA !

  Dnia 11 kwietnia 2017 roku Zamawiający zamieściła zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 7 i 8 przedmiotu zamówienia.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 30551-2017
  2. SIWZ do ogłoszenia nr 30551-2017
  3. Załącznik nr 1A do SIWZ
  4. Załącznik nr 1B do SIWZ
  5. Załącznik nr 2 do SIWZ
  6. Załącznik nr 3 do SIWZ
  7. Załącznik nr 4 do SIWZ
  8. Załącznik nr 5 do SIWZ
  9. Załącznik nr 6 do SIWZ
  10. Załącznik nr 7 do SIWZ
  11. Zestaw pytań i odpowiedzi
  12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  13. Załącznik 1A do SIWZ
  14. Załącznik 1B do SIWZ
  15. Załącznik nr 2 do SIWZ
  16. Załącznik nr 3 do SIWZ
  17. Załacznik nr 4 do SIWZ
  18. Załacznik nr 5 do SIWZ
  19. Informacja z otwarcia ofert
  20. Zawiadomienie o unieważnieniu
  21. Zawiadomienie o wyborze cz. 5 i 6
  22. zawiadomienie o wyborze cz. 7 i 8
    udostępnił Anna Dziamska dnia 2017-04-11
    opracował Anna Dziamska dnia 2017-02-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dot. poszukiwania zleceniobiorcy na usługi koordynacji prac i działań mających na celu zachowanie we właściwym stanie techniczno – użytkowym

  Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. informuje, że w w/w postępowaniu złożone zostały oferty od następujących podmiotów:

   

  1. Agencja Budowlana KALDO z siedzibą w Lesznie przy ul. Antonińskiej 6, poczta 64-100 Leszno
  2. Przedsiębiorstwo Usługowe “EPIR” Ireneusz Grobelny z siedzibą w Lesznie, 64-100, Pl. Metziga 1/5

   

  Decyzją zarządu wybrano najkorzystniejszą ofertę:

  Przedsiębiorstwo Usługowe “EPIR” Ireneusz Grobelny z siedzibą w Lesznie, 64-100, Pl. Metziga 1/5
    udostępnił Anna Dziamska dnia 2015-09-29
    opracował Anna Dziamska dnia 2015-09-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zlecenie koordynacji prac i działań mających na celu zachowanie we właściwym stanie techniczno – użytkowym budynku Inkubatora Przedsiębiorczo

  Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

  szuka zleceniobiorcy na usługi koordynacji prac i działań mających na celu zachowanie we właściwym stanie techniczno – użytkowym substancji budowlanej budynków Inkubatora Przedsiębiorczości i innych obiektów znajdujących się na działce nr ewid. 1289/2 w Lesznie, przy ul. Geodetów 1.

  Miejsce składania ofert:

  Inkubator Przedsiębiorczości  - recepcja LCB, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno.

  Termin składania ofert upływa 18.09.2015

  Czas obowiązywania umowy: 3 lata


  Lista załączników
  1. Obowiązki Zleceniobiorcy
    udostępnił Anna Dziamska dnia 2015-09-11
    opracował Anna Dziamska dnia 2015-09-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe - prace remontowe

  Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

  szuka wykonawców na prace remontowe w związku z poprawą stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie przy ul.Geodetów 1.

  Celem prac jest uzupełnienie przegrody (ściany) oddzielającej pożarowo budynek biurowy od
  budynku produkcyjnego w miejscu wyjścia z hallu recepcyjnego na korytarz prowadzący do części
  produkcyjnej.

  Miejsce składania ofert:

  Inkubator Przedsiębiorczości  - recepcja LCB, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno.

  Termin zgłoszenia upływa 18.09.2015

  Termin realizacji prac: do uzgodnienia 


  Lista załączników
  1. Specyfikacja techniczna robót
    udostępnił Anna Dziamska dnia 2015-09-11
    opracował Anna Dziamska dnia 2015-09-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze partnerów

   

  Dot. naboru partnerów do przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie

   

  Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. informuje, że w w/w postępowaniu złożone zostały oferty od następujących podmiotów:

   - w zakresie szkoleń językowych:

  1. Centrum Językowe sCool Hubert Piotrowicz z siedzibą w Czempiniu, 64-020, ul. Przedszkolna 6/7
  2. Sylwia Klabińska Instytut Języków Obcych Enter Biuro Tłumaczeń Word-Perfect, z siedzibą w Lesznie, 64-100, ul. Zielona 14

  - w zakresie szkoleń TIK

  1. Halpress s.c Natalia Fiebig Halina Siecińska, z siedzibą w Lesznie 64-100, ul. Geodetów 1

   

  W dniu 7 sierpnia 2015r. odbyło się posiedzenie komisji, która dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych przez potencjalnych partnerów. Szczegóły dotyczące oceny ofert znajdują się w załączonym protokole z posiedzenia komisji.

   

  Decyzją komisji wybrano następujących partnerów:

  - w zakresie szkoleń językowych

  Sylwia Klabińska Instytut Języków Obcych Enter Biuro Tłumaczeń Word-Perfect
  ul. Zielona 14
  64-100 Leszno

  - w zakresie szkoleń TIK

  Halpress s.c Natalia Fiebig Halina Siecińska
  ul. Geodetów 1
  64-100 Leszno


  Lista załączników
  1. Protokół z posiedzenia komisji - 7.08.2015r.
    udostępnił Anna Dziamska dnia 2015-08-10
    opracował Anna Dziamska dnia 2015-08-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Otwarty nabór partnerów

  Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

  ogłasza otwarty nabór partnerów do przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie.

  Celem partnerstwa jest projekt dotyczący szkoleń podnoszących kompetencje językowe
  i/lub TIK  osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia),
  w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających

  z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

   

  Przy wyborze partnerów oceniane będzie:

  • Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
  • Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
  • Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
  • Współpraca z projektodawcą w trakcie przygotowania projektu.

  Szczegóły dostępne na www.lcb.leszno.pl

  Miejsce składania ofert potencjalnych partnerów:

  Inkubator Przedsiębiorczości  - recepcja LCB, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno.

  Termin zgłoszenia upływa 7.08.2015, godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Specyfikacja - nabór partnerów
    udostępnił Anna Dziamska dnia 2015-07-16
    opracował Anna Dziamska dnia 2015-07-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doradztwo podstawowe wraz z doradztwem specjalistycznym w ramach projektu Moja firma z pożyczką
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Doradztwo podstawowe wraz z doradztwem specjalistycznym w ramach projektu Moja firma z pożyczką Data publikacji: 14.06.2013 r. Termin składania ofert:  24.06.2013 r.   Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o. informuje, że dnia 14 czerwca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Geodetów 1, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Doradztwo podstawowe wraz z doradztwem specjalistycznym w ramach projektu „Moja firma z pożyczką”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela:  Honorata Michalak tel.  (65) 322 21 03, Anna Dziamska tel.  (65) 322 21 01. Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu „Moja firma z pożyczką”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,  Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ
  9. Zestaw pytań i odpowiedzi
  10. Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty
    udostępnił Anna Dziamska dnia 2013-07-03
    opracował Anna Dziamska dnia 2013-06-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. v1.0 góra